תפילת הכפרות

תפילת הכפרות

שני הטקסטים הללו נקראים שלוש פעמים (מ"בני אדם" ל "ולשלום")
לאחר מכן בפסקה השנייה בעת אמירת המילים הבאות * העוף מסובב מעל ראשו (בסך הכל תשעה סיבובים).

בְּנֵי אָדָם יֹושְּבֵי חשֶך וְּצַּלְּמָוֶת אֲסִירֵי עֳנִי ובַּרְּזֶל: יֹוצִיאֵם מֵחשְֶך וְּצַּלְּמָוֶת ומֹוסְּרֹותֵיהֶם יְּנַּתֵק: אֱוִילִים מִדֶרֶך פִשְּעָם ומֵעֲֹונֹתֵיהֶם יִתְּעַּּנּו: כָל אֹכֶל תְּתַּעֵב נַּפְּשָם וַּיַּגִיעּו עַּד שַּעֲרֵי מָוֶת: וַּיִזְּעֲקּו אֶל ה' בַּצַּר לָהֶם מִמְּצּוקֹותֵיהֶם יֹושִיעֵם: יִשְּלַּח דְּבָרֹו וְּיִרְּפָאֵם וִימַּלֵט מִשְּחִיתֹותָם: יֹודּו לה' חַּסְּדֹו וְּנִפְּלְּאֹותָיו לִבְּנֵי אָדָם: אִם יֵש עָלָיו מַּלְּאְָך מֵלִיץ אֶחָד מִּנִי אָלֶף. לְּהַּגִיד לְּאָדָם יָשְּרֹו: וַּיְּחֻּנֶּנּו וַּיֹאמֶר פְּדָעֵהּו מֵרֶדֶת שַּחַּת מָצָאתִי כֹפֶר:

לאחר-מכן מסובבים את התרנגול או את הכסף 3 פעמים מעל הראש, ואומרים:
זֶה חֲלִיפָתִי. זֶה תְּמּורָתִי. זֶה כַּפָרָתִי. זֶה הַּתַּרְּנְּגֹול יֵלְֵך לְּמִיתָה / על כסף יאמר זה הכסף ילך לצדקה וַּאֲנִי אֵלְֵך לְּחַּיִים טֹובִים אֲרּוכִים ולְּשָלֹום:

חוזרים על כך פעמיים נוספות, ובסך הכול שלוש פעמים.